Røa Vel har i flere år arbeidet for få utbyggerne, politikere og myndigheter til å enes om en helhetsplan som også tar hensyn til Røas tradisjoner, identitet og kulturhistorie samt vektlegger hele Røas befolknings behov for mobilitet, åpne grønne rom og møteplasser. Tre store utbyggere arbeider pt med konkrete planer for bolig- og næringsutvikling på nordøst og sydøst siden av Røa krysset. Vellet mener også at all utbygging her må koordineres i tid for kortest mulig byggetid, minst mulig forurensning og færrest mulige fysiske stengsler i sentrum.

For utfyllende informasjon om utbyggingen: Se her

 


Stedsanalyse 2018 for Røa 

Røa Vel tok i 2018 initiativet til å få etablert et uttrykk for lokalområdets oppfatninger om Røa senters kvaliteter for at ikke disse skal gå tapt. Foreliggende STEDSANALYSE er et først steg i dette initiativet. Hensikten er at stedsanalysen skal være utgangspunktet for vurdering av ulike utbyggingsplaner som kan bli aktuelle i tiden fremover.  Se omtale i Akersposten den 23.04.2018- https://akersposten.no/nyheter/na-ma-skanska-komme-pa-banen/19.2219

Stedsanalysen og en kortversjon finnes som vedlegg under.