Byrådet sa nei til Skanska

Byrådet sa nei til Skanska

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 30.03.19. Oppdatert 01.04.19.
Nye utbyggingsløsninger har Røa Vel og Røa Planforum arbeidet med i lengre tid. Røa sentrum trenger utvikling- men ikke bit for bit. Vi er veldig glade for at både lokale og sentrale politikere nå har lyttet til kravet om en pause i bygging for å få til en helhetlig plan.

Les også Akersposten: Skanska fikk nei fra byrådet
Sentrumsområdet er relativt lite og kompakt; det er mye trafikk, vi mangler gode gang- og sykkelveier; samt flere gode sosiale, kulturelle og næringsmessige tilbud. Arkitektur spriker, her er mye asfalt. Handelsvaner og kjøpsmønstre endres, opplevelser i sosiale sammenheng utenfor hjemmet etterspørres i økende grad. Vi blir flere eldre. Barn og unge mangler tilbud. Nye typer aktiviteter bør derfor inn i sentrum. Vi ønsker et Røa som er levende både på dag- og kveldstid - sammen med flere boliger i sentrum, helst også nye kontorarbeidsplasser. Sitatet fra arkitekt og urbanist Charlotte Helleland (DN 12.mars 2019) passer godt: Mange hus tett i tett som ikke er bygget uten å legge opp til felleskap, er ikke en by!

By-og stedsutvikling handler om mennesker! Menneskene er de som skaper livet. Å sette menneskelige opplevelser og verdier i fokus er i tråd med den nye Kommuneplanen 2018. Her vektlegges ambisjoner om å skape et grønnere, sosialt varmere og kreativt skapende liv der vi bor og ferdes. Skal vi klare å forbedre Røa basert på disse verdier, må alle gode krefter tenke sammen. Helhetstenking må derfor settes i system. Kommunen må utfordres for å realisere den nye Kommuneplanens ambisjoner på Røa.

Røa PlanForum samler aktørene på Røa til samarbeid. Med helhjertet støtte fra lokalpolitikerne i Vestre Aker har Røa PlanForum derfor allerede satt i gang dette arbeidet. Hele det siste året har Røa Vel også hatt en god dialog med Skanska parallelt med selskapets ankesak til Oslo byråd.

Røa Vel er glad for å kunne bekjentgjøre at alle sentrale aktører i Røa Sentrum nå er enige om å samarbeide om en god fremtidsløsning! Så vidt oss bekjent er det unikt at vi har fått aktuelle utbyggere og grunneiere på Røa til å sette seg sammen med Samfunnshuset og sentrale handelsaktører i sentrum for å lage en ”Røa plan mot 2030”. Dette er vi stolte av – og gir hermed honnør til aktørene!

Skanska har nå sjansen til å justere sine planer i en dialog med andre utbyggere. Det er imidlertid handelsstanden og grunneiere som skal drifte et nytt Røa sentrum. Disse aktørene kommer også nå på banen med sin kompetanse og kunnskap om fremtidens handel og behov. Etter gruppens første møte i mars, er vi klare for et nytt arbeidsmøte før påske. Arbeidet vil fortsette utover våren og forsommeren- og vi skal ha kommet langt før kommunevalget til høsten.

Lokal stedsutvikling mange steder i Norge demonstrerer tydelig kompleksiteten i prosessene, inkludert styrt involvering av mange aktører. Erfaringsmessig er viktige aktører kommunale myndigheter, stedets befolkning og sentrale institusjoner og foreninger. Alle disse søker vi å involvere i arbeidet med en nye Røa plan. For Røa er trafikk og mobilitet en gordisk knute som det offentlige må bidra til å åpne. Gjennom spørreundersøkelser og i arbeidsgrupper ønsker vi tilbakemeldinger på hva sentrum bør tilby- for alle aldersgrupper. Følg med på våre nettsider og i Akersposten! Vi trenger meninger, synspunkter og idèer!

”Røa Plan mot 2030” skal være Røas velfunderte innspill til politikere om hvordan vi ønsker at vår bydels sentrum skal organiseres, fungere og gi stedsidentitet. Når en helhetsplan er laget- kan utbyggingen foregå etappevis. Det er derfor vår intensjon at politikerne tar oss på stort alvor. Vi arbeider for at politikerne skal si at ”Røa Plan mot 2030” er fundamentet for Plan-og Bygningsetaten når de nødvendige planregulatoriske skritt for å innvilge byggetillatelser på Røa skal tas.

Anne Bjørnebye Vik

Leder Røa Vel og Røa PlanForum