Planer for nytt vannforsyningsanlegg på Huseby

Planer for nytt vannforsyningsanlegg på Huseby

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 17.12.19.

Bystyret vedtok 13.11.2019 detaljregulering med konsekvensutredning for Ny vannforsyning til Oslo – Huseby vannbehandlingsanlegg. Planens hensikt er å etablere en ny vannforsyning fra Holsfjorden til Oslo. Planen omfatter tunneler og anlegg under terreng, samt driftsbygg, atkomster og atkomstportaler på terreng. Planen omfatter også midlertidige anleggs- og riggområder.

Klagefristen er 13.1.2020

I vedlegg følger 

1. Underretning om vedtatt plan til hjemmelshavere. Orientering om klageadgang og klagefrist.

2. Generell orientering om klageregler, erstatning og innløsning