Røa Vels søknad til Oslo kommune

Røa Vels søknad til Oslo kommune

Publisert av Knut Fougner den 16.02.20. Oppdatert 02.04.20.

Opprusting av grønn lunge og lekeplass

Røa Vels formål er å engasjere seg til beste for miljø og trivsel i Røa-distriktet. I vårt område er det flere løkker og «grønne lunger» som er viktige fellesarenaer til glede for beboerne, ikke minst for mindre barn og eldre. Betydningen av slike plasser i nærområdene øker når boligområdene stadig blir tettere bebygget. Dessverre preges plassene ofte av mangel på stell og vedlikehold og det er Røa Vels ambisjon å bidra til opprusting av disse. De siste to årene har vi arbeidet med oppgradering av løkkene Snargangen og Sørsletta. Arbeidet er utført på dugnadbasis med økonomisk støtte fra Røa Vel og tilskudd fra bydel Vestre Aker. Etter henvendelser fra beboere har Røa Vel i år satt plassen ved Nøtteveien/Finnhaugveien inn i planene. Eiendommen er eid av Oslo Kommune og forvaltet av bydelen. Tidligere var det en dagbarnehage der, men denne ble avviklet for mange år siden. Siden har plassen vært lite vedlikeholdt og er i ferd med å gro igjen.

Røa Vels ambisjon for prosjektet er:

 • Rydding og klipping av busker, kratt og gress
 • Utplassering av parkbenker
 • Utplassering av noen enkle lekeapparater
 • Planere en liten fotball-plass for de minste og sette ut små mål
 • At skjøtsel kommer inn i faste former i regi av bydel Vestre Aker

Den primære målgruppen er beboere i bydelen, særlig mindre barn som kan ha et nært og trygt samlingssted for lek og samvær, med eller uten foreldre/besteforeldre. Dette er dessuten en idyllisk plass i et rolig strøk og plassen kan bli en hyggelig møteplass for eldre i bydelen, plass for nabotreff, etc

 

Natur- og friluftsområdet Bogstad Ring

Røa Vel arbeider for at mennesker i alle aldersgrupper skal ha gode muligheter for å oppleve og benytte natur- og friluftsområder i nærområdene. Dette er verdier som ofte er under press og som forringes av mangel på stell. Det sammenhengende grønt- og friområdet fra Hovseterdalen til Bogstad er unikt og viktig. Området prioriteres høyt i Røa Vel, som har engasjert seg i aktuelle saker og gjennomført flere dugnadstiltak de senere årene. Røa Vel ser nødvendigheten av å etablere en helhetlig natur- og friluftsplan for området, som vi har kalt "Bogstad Ring". I 2020 ønsker vi å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge mulighetene og utforme en slik plan. Denne vil være et «veikart» for det videre arbeidet. Vi ønsker også å komme i gang med noen konkrete tiltak i år. Mange av tiltakene vil være godt egnet for samarbeid mellom frivilligheten, myndighetene og private aktører. Prosjektet har etter vår oppfatning god forankring i Kommuneplanen og Byrådserklæringen 2019 - 2023.

 

Røa Vels ambisjon for 2020 er:

Forprosjekt:

 • Kartlegge og utarbeide en helhetlig natur- og friluftsplan
 • Vurdere behov for tillatelser og omreguleringer.

  Konkrete tiltak:
 • Påbegynne prosesser for tillatelser og omreguleringer. Røa Vel har allerede tatt initiativ for omregulering av turveien Ankerveien – Røahagan
 • Gjenskape Utsiktskollen (mellom Bogstad camping og badeplassen) som en betydningsfull (også historisk) plass for opplevelsen av Bogstadvannet og Bogstad Gård.

 

Den primære målgruppen er beboere i bydelen, men også tilreisende vil ha stor glede av tiltaket. Prosjektet skal ivareta behov for aktivitetstilbud for barn og unge. For voksne og eldre skal Bogstad Ring være et sammenhengende tilbud med turveier, skiløyper, grønne lunger og hyggelige opplevelses-, raste- og møteplasser.