Stengning mot Griniveien, meningsmåling i 2007

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 01.01.08. Oppdatert 01.04.19.
I perioden 1/9 til 1/12-2007 (ca.) har Røa Vel gjennomført en meningsmåling hos berørte beboere for å kartlegge holdninger til og erfaringer med prøveordningen med stengningen av Røatoppen, Bjerkebakken, Ekraveien og Nordengveien for gjennomgangstrafikk mot Griniveien.

Meningsmålingen har vært gjennomført ved innsending av spørreskjemaer over internett, og ved direkte kontakt med den enkelte beboer (de som ikke svarte over internett). Alle har hatt anledning til å svare, og vårt inntrykk er at initiativet er tatt godt imot av omrent alle berørte. Av drøyt 1000 husstander fikk vi inn 642 svar, derav i underkant av halvparten levert over internett. Selv om vi nok ønsket en enda høyere svarprosent, må dette sies å være mer enn tilstrekkelig for å kunne trekke gode konklusjoner.
Historikk:
• Resultatet av meningsmålingen: (se vedlegg under)• Innhenting av svar på spørreskjema over email eller ved personlig intervju 1/9-2007 - 1/12-2007.• Brev til husstandene mellom Sørkedalsveien og Griniveien i forbindelse med meningsmålingen september 2007 (se vedlegg under)• Regneark med sammenligning av trafikktellinger 1999 og 2007 (se vedlegg under)• Resultat av trafikkmålinger i Linhusv, Trettebakken og Snargangen utført våren 2007av Samferdselsetaten • Annonsering av prøvestengning av veier på Røa, 11.08.2005• Samferdselsetaten 28.02.2005 - trafikksanering på Røa • Rapport fra trafikk-komiteen i Røa Vel, 1999 (se vedlegg under)• Resultat av trafikkmålinger i Linhusv., Trettebakken og Snargangen utført høsten 1999 av Hjellnes Cowi AS (se vedlegg under)