Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 30.09.21. Oppdatert 01.10.21.

Utvikling av Røa sentrum-

et dialogprosjekt initiert og administrert av Røa Vel.

 

En kortversjon av historien

I mars 2017 kjøpte Skanska fem tomter sentralt rundt Røa-krysset – se Akersposten 02.03.2017 https://akersposten.no/nyheter/stor-boligutvikler-kjoper-opp-ved-roakrysset/19.900. Kjøpesummer var 175,5 MNOK - https://akersposten.no/nyheter/175-5-millioner-for-tomtene-pa-roa/19.1793

Motstanden mot Skanskas mange forsøk på å kjøpe opp enda en tomt i sentrum- dvs Vækerøveien 201 b som er nærmeste nabo til Skanskas tomer i Griniveien og til Vækerøveien 201, fikk de ikke gjennomslagskraft for. Til tross for beløp opp mot 40 MNOK ville ikke eier selge!

Se artikkel - https://akersposten.no/nyheter/jeg-kommer-aldri-til-a-selge/19.1722

Skanska plan 1

I november 2017 lanserte Skanska for første gang planene for utbyggingen av disse tomtene- se Akersposten den 02.11.2017-  https://akersposten.no/nyheter/ny-eiendomsutvikler-star-bak-spokelseshusene/19.1612

Planene «rystet» flertallet av Røas befolkning – se blant annet opprop i Akersposten https://akersposten.no/meninger/redd-roa/19.1634

 og https://akersposten.no/nyheter/gammel-bebyggelse-ved-roakrysset-kan-sta-i-veien-for-utbygging/19.1661.

Bydelsutvalget i Vestre Aker var også i mot Skanskas første planer – se artikkel 17.11.2017- https://akersposten.no/nyheter/bydelsutvalget-sier-nei-til-skanskas-planer/19.1665, samt at det også ble stilt spørsmål om «hvem eier Røa?» i forbindelse med de massive planene til Skanska - https://akersposten.no/meninger/hvem-eier-roa/19.1695

Bakgrunn for opprettelsen av Røa PlanForum (RPF)

Røa Vel tok da initiativet til et Folkemøte sent i november 2017 hvor disse planene (Plan 1) ble presentert av Skanska for folk på Røa- se https://akersposten.no/nyheter/skanska-ma-ta-hensyn-til-at-roa-er-en-landsby/19.1692.

Responsen på planen ble ikke god – Røa Vel gikk derfor i tenkeboksen for å diskutere om vi skulle- og eventuelt hvordan vi skulle jobbe med saken.

Alternativene var:

  1. Ikke gjøre noen ting- bare la Skanska bygge ut som de ville og kunne
  2. Gå i protest tog og mobilisere Røas befolkning til høylytte protester
  3. Gå i dialog med Skanska for å påvirke til en bedre plan for utbygging.

Røa Vel valgte alternativ 3- og valgte derfor å sammenkalle representanter for handelsstanden, utbyggere, grunneiere, Historielaget og arkitekter i februar 2018 for å diskutere hva og hvordan Røa Vel burde drive en form for medvirkningsprosess i forhold til utviklingen av Røa sentrum. Etter denne diskusjonen- og innhenting av informasjon og diskusjoner med andre fagpersoner, inklusiv arkitekter- om prosessen ”Plansmier” og lignende, ble vi enige om å kalle initiativet for en helhetsplan for Røa for Røa PlanForum (RPF). RPF har organisert møter, samtaler og skrevet artikler og lignende.

Røa PlanForum har fungert som et dialogforum hvor representanter for ulike interesser har deltatt. Herunder utbyggerne Skanska og Auctus, grunneier og styreledere for andre sentrale eiendommer rundt Røa krysset, representanter for næringslivet, Samfunnshus Vest, Historielaget, og ikke minst sentrale lokale bydelspolitikere ved politisk leder av Bydelen (H), og en Ap og en MDG representant, og en tidligere byplanlegger. Fra Velet har 2-3 representanter deltatt. Styreleder i Velet har ledet initiativet og de fleste møtene.

I løpet av den tiden forumet har jobbet har det også deltatt arkitekter fra Niels Torp Arkitekter, Link Arkitektur As og fra Lund & Slaatto Arkitekter.

Første oppgave for RPF var å utarbeide en oppdatert stedsanalyse for Røa sentrum. Til dette arbeidet bla arkitekten som i sin tid var Reguleringsplanen fra 2004 (S-4410)`s ”far” engasjert  sammen med en annen erfaren arkitekt og en tidligere byplanlegger, begge med lang fartstid bla i EBY og PBE.

Den nye Stedsanalyse for Røa ble ferdig sommeren 2018. Se omtale i Akersposten den 23.04.2018- https://akersposten.no/nyheter/na-ma-skanska-komme-pa-banen/19.2219

Samtidig med opprettelsen av RPF fikk Skanska avslag fra PBE for sine planer (Plan 1), se artikkel 15.02.2018 - https://akersposten.no/nyheter/truer-med-a-stoppe-skanskas-utbyggingsplan/19.1968

Medvirkning

Etter diskusjoner i februar (se over) bekjentgjorde Røa Vel at de ønsker å overta styringen av utviklingen av Røa sentrum, ref artikkel 23.3.2018 - https://akersposten.no/nyheter/roa-vel-tar-styring-over-fortetting-av-sentrale-roa/19.2107 artikkel - om opprettelsen av Røa PlanForum (RPF).

Røa Vel benyttet sitt årsmøte i april 2018  - se også artikkel 11.04.2018 til å orientere og debattere Røa PlanForums arbeid og diskutere Skanskas planer – med prosjektsjef Oddvar Svartdal i Skanska til stede.

Se Akersposten https://akersposten.no/nyheter/skanska-gir-opp-a-rive-randklev-huset-pa-roa/19.2238. Som det fremgår av avisomtalen var Menighetshuset på Røa stappfullt under møtet- og mange ville fremføre sine meninger.

Skanska plan 2

Etter møtet publiserte Skanska den sine annonserte (ref årsmøtet over) endringer i planene for utbyggingen- se artikkel 04.05.2018   https://akersposten.no/nyheter/skanska-med-nytt-roa-sentrum/19.2259

Til tross for noen endringer sa likevel PBE nei til Skanskas nye forslag (Plan 2)- se  artikkel den 15.06.2018  https://akersposten.no/nyheter/skanskas-planer-pa-roa-stoppes-pa-nytt/19.2399.

Skanska mente at PBE`s avslag ikke var i henhold til deres rettigheter, og gikk derfor til Bystyret med saken – se  artikkel 30.07.2018 https://akersposten.no/nyheter/skanska-gar-til-bystyret-med-roa-planene/19.2509

Til tross for at prosjektsjefen i Skanska var med i forumets møter og diskusjoner var også Røa Vel av den oppfatning at firmaet arbeidet etter to strategier: Hovedstrategien var å «kjøre på» med Plan 2, samtidig som de deltok i Røa PlanForum. 

Dette krevde en artikkel i Akersposten – som ble publisert den 02.08.2018   - se https://akersposten.no/meninger/det-er-altfor-lett-a-mislykkes/19.2519

Høsten 2018 arbeidet RPF en 3D modell som Røa Vel betalte for å illustrere Skanskas Plan 2 for befolkningen – se artikkel 13.12.2018 https://akersposten.no/meninger/skanskas-planer-vil-endre-roa-sentrum-totalt/19.3052

I samtaler og møter med RPF og med lokalpolitikere høsten 2018 og våren 2019 ble det også klart at Vestre Aker bydel ønsket en helhetsplan for Røa – også med basis i samfunnsdelen av Kommuneplanen. I en artikkel den 12.02.2019 ber bydelens politikere at planer for Røa bør fryses – se artikkel https://akersposten.no/nyheter/ber-om-at-alle-byggeplaner-for-roa-omradet-fryses/19.3274 samtidig som sentrale politikere i bydelen ber om møte med Byråd for byutvikling på bakgrunn av at Skanska ikke aksepterer PBE`s avslag på Plan 2. Etter avslaget ba Skanska om politisk behandling av deres planer. Bydels leder med to representanter for hhv Ap og MDG får møte med Byråden – ber i ettertid Bystyret ta en ”Time- out” mht Skanskas planer for Røa.  Se artikkel 26.03.2019 - https://akersposten.no/nyheter/ber-byradet-om-timeout-for-roa/19.3447

Henvendelsen fra bydel Vestre Akers lokalpolitikere resulterer i et nytt avslag for Skanskas planer- nå for Plan 2. Se artikkel - https://akersposten.no/nyheter/skanska-fikk-nei-fra-byradet/19.3464

Etter dette tok RPF initiativet til å aktivisere Røas befolkning på hvilke verdier vi bør bygge et nytt sentrum – se debatt artikkel den 30.03.2019 - https://akersposten.no/meninger/byradet-sa-nei-til-skanska-na-tar-roa-planforum-initiativet/19.3462

Skanska måtte deretter på nytt gå i tenkeboksen – se artikkel 02.04 2019 - https://akersposten.no/nyheter/skanska-i-tenkeboksen/19.3479 hvor de snakker om at de nå må rette seg etter gjeldende reguleringsplan.

Videre aktivitet i RPF – nye modeller av Røa sentrum

På vårparten 2019 gir grunneierne – inklusiv Skanska- arkitekt Niels Torp i oppdrag å illustrere en helhetsplan for Røa sentrum som skal i vareta best mulig mobilitet for myke trafikanter, et sentrum som så langt som mulig tar vare på Røas stedsidentitet, nye sosiale møteplasser og grøntområder. Oppdraget kunne Torp løse slik han mente var bra for Røa- uten konkret føringer fra RPF. En forutsetning vi legger inn er imidlertid at Røa tunnelen skal bygges for sterkt å redusere trafikken gjennom sentrum (andre diskusjoner om tunnelen er utelatt i denne oversikten). Niels Torp personlig arbeidet gjennom sommeren 2019 med en fysisk modell av hele sentrum- men sine forslag som skulle favne hans visjoner for et nytt sentrum. Torp konsentrerte seg om tomtene til Skanska pluss Vækerøveien 197, 199 og 210 og Griniveien 10.

Modellen ble først vist offentlig på Røa Vels store Folkemøte på Persbråten skole den 22.08.2019   ( se  https://akersposten.no/nyheter/stort-folkemote-om-nye-roa-torsdag-22-august/19.3937)

hvor blant annet byråd H. Marcussen var invitert sammen med andre sentrale og lokale politikere. I en fullsatt sal ble det mange spørsmål til både arkitekt og politikere.

For at flest mulig skulle få se modellen og komme med sine synspunkter bestemte vi oss til å stille ut modellen i Røa Senter 4 ettermiddager på rad mellom 04.-07.09 2019.   Se artikkel https://akersposten.no/meninger/hvor-er-ungdommene-barnefamiliene-og-de-unge-voksne/19.4008

Vi hadde stort besøk av mange som både kom med ros og spørsmål til gjennomføringen av prosjektet. Den samme modellen ble også stilt ut  tre ettermiddager i Deichmanns bibliotek på Røa i uken etter- også med godt besøk.

Den 15.11.2019 fikk representanter for RPF og arkitekt Niels Torp med kollega møte med den øverste ledelsen i PBE ved Siri G. Kielland,  Andreas V. Bermann og Morten Wasstøl et al. Modellen ble også her vist for deltakerne slik at skulle få en forståelse av arbeidet som gjøres for å skape en helhetlig utvikling av Røa sentrum.

Utvikling av helhetsmodellen

Torps første modell la vekt på å skape et bilfritt sentrum- dvs ingen gjennomgangstrafikk verken øst-vest (forutsatt Røa tunnel) – eller nord –syd. Biltrafikk nord-syd ble løst med en kort bro-løsning i krysset og med biltrafikk under denne. Dette forutsatte en heving av ”gulvet” i veibanen  (nå bilfritt) som flere stilte spørsmål ved- både teknisk og kostnadsmessig.

Modellen ble derfor justert  - på bekostning av et ikke-bilfritt Røa kryss. Derfor ble det nå enda mer viktig å f til et bilfritt grønt rom i sentrum. Se modeller senere i teksten.

Skanska Plan 3

I mellomtiden skiftet Skanska arkitektkontor – fra Link Arkitekter til Lund og Slaatto Arkitekter. Den nye plane  ble presentert i Akersposten den 14.05.2020 – se

https://akersposten.no/nyheter/dette-er-skanskas-nye-planer/19.5068

Figur 1 her vises Skanskas Plan 3


Røa Vel så her «merker« etter de diskusjoner som pågikk i forumet denne våren, blant annet  Skanska bla delte opp et massivt langt bygg langs Griniveien. Dette hadde blant annet da vært et stort poeng fra de fleste i forumet for å skape rom og mobilitet mellom byggene i sentrum.

Figur 1 viser 3 av 4 bygg ( bygg A synes knapt til høyre i figuren – er bygget på adresse Griniveien 4a).  Bygget i front (bygg D) er planlagt på tomten Vækerøveien 201 hvor sentrums eldste hus fra ca. 1835 nå står). Bygg til venstre ( i Vækerøveien 197 og 199) er et nytt bygg som planlegges bygget av Auctus ).  Rødt hus nederst til høyre er Vækerøveien 201b – en privat tomt med hus som eier ikke vil selge til Skanska). 

Figur 2 viser Torps modifiserte modell hvor det eldste huset i sentrum er bevart sammen med nabobygget Cafe Miso. Ved å bevare det gamle huset vil det kunne skapes er grønt byrom rundt – og videre ligger det et potensiale for å bygge et lokk over deler av Røa  T-banestasjon.

  

For å kunne tilfredsstille utbyggingen Skanska har muligheter for i følge gjeldene reguleringsplan tenkes tapt bygningsmasse i blokk D å bli erstattet av et nytt bygg på hjørnet av Vækerøveien og Griniveien  (Vækerøveien 203). Dette er etter vår oppfattelse en enkel reguleringssak som relevante politikere kan bestemme, dvs det er en sak om ”bytte” av reguleringsstatus mellom to tomter. Dette vil være å løse den ”gorgiske knuten” for å få til en fremtidsrettet utvikling av Røa sentrum.

Strategien er drøftet i RPF – også med Skanska tilstede.

Det finnes flere bilder av disse modellene  som viser fordelene med modellen i figur 2 og som kan forevises.

Medvirkning

Røa Vel publiserte en gallup i Akersposten den 20.08.2020 hvor deltakere ble spurt om hvilken av de to modeller for utviklingen av sentrum som foretrekkes. 

Se artikkel - https://akersposten.no/nyheter/hvilket-forslag-er-best-for-fremtidens-roa/19.5459

Resultatet av gallupen – se  https://akersposten.no/galluper/vis_gallup/hva-er-best-for-fremtidige-roa/resultat/1/3f.1.73

Viste at ca. 80% av 548 stemte for den modellen til RPF.

Skanska Plan 3- resultatet etter forhåndskonferanse med PBE

Skanska fikk oppstartsmøte med PBE for Plan 3 den 10.09.2019.  Men her fikk Skanska heller ikke grønt lys for sin reviderte plan- se artikkel fra 16.10.2020.

https://akersposten.no/nyheter/ny-brastopp-for-skanskas-prosjekt-pa-roa/19.5725

Skanskas Oddvar Svartdal uttrykker at de mener det nå er enkle forendringer som skal til for å oppnå byggetillatelse – med sitt forslag med bygg A, B, C og D- dvs med rivning av sentrums eldste hus.

For å  gi Røas befolkning informasjon om saksgangen i utbyggingen av sentrum publiserte Røa Vel den 31.10.2020 en status oppdatering i form av et debatt innlegg i Akersposten- se https://akersposten.no/meninger/utbyggingen-i-roa-sentrum-hva-skjer-na/19.5800.

Her argumenteres det med at Skanskas Plan 3 kan tilfredsstille en helhetsplan langt på vei, men ikke fullstendig. Det som er et av problemene er at det eldste huset i Røa sentrum ble ”glemt” under forarbeidet til den nye reguleringsplanen S-4110- og som nå gjelder. Dette betød at den såkalte SEFRAK registreringen ikke fanget opp huset, som dermed ikke ble bevart.  Det må derved en omregulering til (ref beskrivelsen over) for å verne dette huset- og her må Byantikvaren inn i bildet.

Som et ”svar” på dette publiserte Oddvar Svartdal i  Akersposten den 03.11.2020 en artikkel om  hvordan Skanska har tilpasset seg Røas ønsker, men at RPFs løsning (med bevaring av det eldste huset) krever en omfattende ny regulering som vil ta årevis- se https://akersposten.no/meninger/skanskas-bidrag-til-et-helhetlig-roa-sentrum/19.5815

Som det fremgår av teksten over mener vi at det ikke er nødvendig med en full ny reguleringsplan – kun et bytte av reguleringsstatus mellom to tomter. Røa har opplevd to ganger før at et avgrenset område innenfor dagens reguleringsplan er blitt justert i løpet av  et meget begrenset tidsrom (Røa Bad planen og Røa Torg planen). Her er det snakk om politisk vilje og evne! 

For å ”redde” det eldste huset i sentrum har Ullern, Røa og Bygdøy Historielag gjort en stor innsats med å beskrive husets lange historie. Historielaget har derfor – også anmodet fra RPF- kontaktet både Fortidsminneforeningen og sendt brev til Byantikvaren (BYA) - og bedt om bevaring.

BYA sendte brev datert den 12. mai 2021 til Plan-og bygningsetaten (PBE) hvor BYA anbefaler bevaring av både Vækerøveien 201 (tidligere frisøren Hårfint) og Vækerøveien 203 (tidligere Røalegene, nå sykkelbutikken). Se illustrasjon under

 Her skriver BYA: Byantikvaren fraråder sterkt riving og anmoder om at sak om midlertidig forbud mot tiltak fremmes. Resultatet ble at Skanska meddelte PBE den 25.juni 2021 at de trekker rivings søknaden for disse husene. Etter våre opplysninger arbeider Skanska over sommeren og tidlig høst 2021 med tilpasninger til gjeldende reguleringsplan (S-4110) og innspill fra Byantikvaren. Per september 2021 vites at Skanska har fått utsatt frist til ca 8.10.21 med å levere inn justeringer i sin byggesøknad. Det vites imidlertid ikke pr september 2021 hvilke tilpasninger Skanska gjør i sine utbyggingsplaner.  Slik saken står pre medio september 2021 har Skanska enda ikke gitt opp å bygge på sine tomter. De kan velge å argumentere for at ingen av disse to bygninger eller bare ett hus (Vækerøveien 201) skal bevares.

I første omgang er det opp til PBE å svare Skanska på deres byggesøknad.

Flere tomter skal bygges ut i nær fremtid

Etter mer enn  tre års arbeid- i form av samarbeid med grunneiere, utbyggere, handelsstanden, befolkningen og politikere har vi nå et meget godt utgangspunkt med en helhetlig og fremtidsrettet utvikling av Røa sentrum. Skanska står for første byggetrinn, men er også avhengig av en annen utbygger for eiendommene Vækerøveien 197og 199. Dette er ikke omtalt her, men det dreier seg bla om felles garasje anlegg under bakken, utkjøringer og lignende. 

Utbygger i Vækerøveien er tidligere Auctus Eiendom AS- nå Beliggenhet Holding.  De er i full gang med planer – og tenker seg et bygg som illustrert i figurene 1 og 2.

Røa Senter ved Dypro Holding AS eier  Vækerøveien 205 og har ervervet Griniveien 7 (tidligere Esso stasjonen). Et stort ombyggings-og nybygger prosjekt er nå under planlegging for begge eiendommer. Eiere står pt for dette prosjektet.  Se omtale av saken på

Ny sak: Griniveien 7 - Bestilling av oppstartsmøte - Bolig og næring - Esso-tomta

I omtale av saken er også Griniveien 10 og Vækerøveien 210 nevnt. Representanter for eiere har vært med i RPF og bidratt til diskusjoner og innspill. Pt har de imidlertid ikke konkrete planer om utbygging, men er streke tilhengere av en helhetsplan for sentrum.

Trafikk og mobilitet

Det er av stor betydning at de trafikale forhold i Røa sentrum og i selve krysset, blir evaluert og forbedret i forbindelse med disse store utbyggingsplaner. Dette innebærer ikke bare muligheten for en tunnel, men også for forbedret mobilitet generelt sett både til og fra sentrum, oppdaterte kollektivløsninger og gode og trafikk sikre forbindelser for myke trafikanter gjennom sentrum fra kirken til og med Røa Torg. Ruter arbeider kontinuerlig med fremtidens mobilitetsløsninger, være seg for grupper og/eller for individer.  Ruter har derfor også vært en samtalepartner for Røa Vel i disse årene.

Sterkt behov for samlet utbygging

Røa sentrum har akkurat avsluttet det store byggeprosjektet – Røa Torg. Befolkningen er derfor svært lite interessert i 3 nye prosjekter som hver skal ha egne – og etter hverandre – starts og avslutnings datoer. Da blir det byggeaktivitet i sentrum i mer enn ti år! Det er derfor av stor betydning at disse tre prosjekter samkjøres i en helhetsplan- også tidsmessig.

Røa er for øvrig også nå sterkt påvirket av byggingen av det store kommunale Vannbehandlingsprosjektet vis –a vis Huseby skole.

RPFs arbeid har vært spennende, krevende men også tilfredsstillende uten de store konflikter. Som anført har Skanska sin agenda, men vi opplever like fullt at de har vist vilje til å komme oss i møte. Nå er situasjonen den at vi kan få til en god byutvikling på Røa – gitt at politikeren også gjør jobben sin på en ubyråkratisk måte. En enkel løsning trenger ikke en komplisert saksgang!

Status per september 2021

Anne Bjørnebye Vik

Leder Røa Vel.