Utviklingen av Røa sentrum

Utviklingen av Røa sentrum

Publisert av Knut Fougner den 24.09.19. Oppdatert 04.11.19.

Røa PlanForum, aktuelle utbyggere og grunneiere har i lengre tid arbeidet for å få til en helhetsplan for utviklingen av Røa sentrum.  Derfor ga utbyggerne og grunneierne før sommeren arkitekt Niels Torp følgende oppdrag: Hva kan gjøres med Røa når mange sentrale tomter midt i sentrum skal bygges ut samtidig? Kan vi lage en helhetsplan før noen begynner å bygge?

 

Resultatet, både i form av bilder og ved en modell, ble som kjent vist og diskutert på folkemøtet 22. august.

Innledningsvis illustrerte og fortalte arkitekt Niels Torp hvordan han så på dagens Røa. Blant hans karakteristikker var at Røa sentrum «er en litt ubehagelig ting å møte». Det er ikke noe menneskevennlig sentrum hvor folk har lyst til å oppholde seg, i alle fall ikke i og ved selve krysset. Derfor har arkitekten konsentrert seg først og fremst om dette. Han legger følgende ideer og forutsetninger til grunn:

 

 • Røakrysset heves og omgjøres til en miljøplass
 • Deler av Vækerøveien legges under plassen
 • Griniveien omgjøres til gågate gjennom sentrum
 • Trafikk øst-vest går i en lang tunnel 
 • Nye bygninger bygges i mindre enheter
 • Smett, gang- og sykkelveier etableres mellom bygningene 
 • Sosiale møteplasser ute og inne etableres på gateplan
 • Trær og grøntområder etableres
 • Grønn korridor åpnes opp fra den sentrale plassen ned til Lysakerelven. Dermed slippes også lys og sol inn på plassen
 • Veier til barnehager og skoler sikres


Torps modell viser hvordan Røa kan omgjøres, utvikles og bebygges på en helhetlig måte. Konseptet tar først og fremst hensyn til miljø, fravær av barrierer i sentrum (som krysset nå utgjør), sosiale møteplasser, grønt fremfor asfalt samt gode muligheter for nye kollektivløsninger. Modellen viser ikke byggehøyder, type arkitektur eller fasader og tekniske løsninger for trafikkavvikling. Modellen er heller ikke representativ for endelig forhold til Røas eldre bebyggelse. 

 

 

Hva skjer videre?

Modellen av et fremtidig Røa står nå trygt hos arkitekt Niels Torp. Den skal imidlertid ikke stå der og støve ned. Hva som skal skje er avhengig av flere aktører; de viktigste er grunneierne, utbyggerne og politikerne.

Røa PlanForum vil ha alle grupper med i de konkrete planene for å komme videre. 

 

Grunneiere og utbyggere på Røa

 • Skanska og Auctus på utbyggersiden, og flere grunneiere ved Røakrysset, vil realitetsvurdere Torps ide med tanke på gjeldende reguleringsplan, kostnader, tidsaspekter, Ruters planer for kollektivtrafikk og lignende.
 • Beskrivelse av hva som skal til for å utvikle Røa sentrum etter Torps ide må diskuteres, både internt i PlanForumet og med aktuelle byråder og etater. 

 

Politikere – med sine underliggende etater

 • Byråder må på plass. For Røas vedkommende er byrådene for henholdsvis miljø- og samferdsel og for byutvikling meget viktige, samt finansbyråden.
 • Ny leder av Plan- og bygningsetaten er tilsatt fra 1.september. Vedkommende må komme inn i arbeidet. 

 

Røa PlanForum arbeider sammen med lokalpolitikere i Vestre Aker for å 

 • følge opp arbeidet med realiseringen av Røatunellen.
 • få til møter med byråder med tanke på politisk aksept for konseptet «Nye Røa» .
 • møte med Plan- og bygningsetatens øverste ledelse 14. november. Her vil Torps modell danne grunnlaget for diskusjoner om en helhetsplan for utviklingen av Røa sentrum.
 • organisere en medvirkningsprosess for Røas befolkning.