Under fanen Trivelige Røa har vi samlet arbeidsområdene grønne lunger, forskjønnelse Røa sentrum og lokal samferdsel. Dette omfatter konkrete aktiviteter og synlige tiltak i vårt nærmiljø som skal bidra til økt trivsel for beboerne på Røa.

Friluftsliv - grønne lunger

Friluftsliv, møteplasser, lekeplasser, grønne lunger, turveier osv. opptar mange i alle aldre. Røa Vel har etablert en egen gruppe «Grønne lunger» som gjennom årene har bidratt til å ruste opp de grønne lungene og turveiene på Røa. Mange har vært i dårlig forfatning. Arbeidet gjøres på dugnadsbasis, gjerne i samarbeide med aktive nabogrupper. Benker, lekeapparater og fotballmål er utplassert. Vi har jobbet med forbedringer av turveiene langs øvre Mærradalsbekken, Lysakervassdraget og Grinidammen.  Lekeplassene ved Snargangen, Sørsletta og Finnhaugen er andre eksempler på prosjekter. Vellet arbeider nå på et oppgraderingsprosjekt av Kirkeparken sammen med Røa kirke.

Flere viktige møteplasser, historiske steder og utfartsveier finnes i Bogstad-området. Her arbeider vellet med prosjektet Bogstad Ring for ivaretakelse av historiske områder og kulturlandskaper ved blant annet oppgradering av Peder Ankers plass; restaurering av Utsiktskollen og rydding av Himstadjordet, samt reguleringssaker for turveien langs øvre Mærradalsbekken og sykkelvei innover i Sørkedalen. I forbindelse med et nytt vann- og avløpsprosjekt fra Bogstad til Tryvann engasjerer vellet seg også i lysløpetrasèen langs Byveien.

Forskjønnelse Røa sentrum 
Vi har dessverre erfart at fellesområdene i Røa sentrum er preget av dårlig vedlikehold og forsøpling. Vellet har fokus på  forbedring av forholdene ved søppelsanking, rydding og utsetting av søppelkasser. Arbeidet skjer på dugnadsbasis, i samarbeide med handelsstanden og beboere på Røa.

Lokal samferdsel 
Trafikk handler også om trafikkforholdene i boligområdene, som parkering, interessekonflikter mellom «myke» og «harde» trafikanter – skolebarn og tungtrafikk, biler og syklister, gangveier og sykkelstier. Trafikk handler videre om gjennomkjøring, vedlikehold, bommer, skilting, biltrafikk og skoleveier. Kanskje er det slik at Røa-tunell vil løse mange av de andre trafikale utfordringene, men neppe alle. Her tar Røa Vel fatt i saker vi kan hjelpe beboere med.

Trivselsvektere
I tillegg til arbeidet som utføres av styret og arbeidsgruppene prøver vi å knytte til oss hva vi kaller trivselsvektere. Dette kan være enkeltpersoner eller grupper som er ønsker å bidra i det daglige til å opprettholde trivsel og kvalitetene på et bestemt sted i vårt område, som for eksempel statuer, sittebenker, holdeplasser, grønne plasser, turveier og smett. Trivselsvektere følger med, varsler og utfører mindre løpende ryddearbeid.

I 2022 jobber vi særlig med:

 • Strøing av snarganger og smett (se vedlegg)
 • Forprosjekt for fornyelse av Kirkeparken Røa Kirke
 • Rydding og utvikling av Utsiktskollen/Himstandjordet (Bogstad) (se vedlegg om bruk av frivillighetsmidler)
 • Videre opprusting og skilting av snarganger
 • Oppfølging av vedlikehold av grønne lunger vi tidligere har arbeidet med
 • Trafikkforhold, særlig Røakrysset
 • Etablere dugnadsgruppe og trivselsvektere

I 2021 jobbet vi særlig med: 

 • Opprusting snarganger med grus, lys og rekkverk (se vedlegg om bruk av frivillighetsmidler)
 • Bogstad Ring 
 • Legge planer for fornyelse av Kirkeparken Røa Kirke
 • Utplassering av benker i grønne lunger, langs turveier og i Røa sentrum. Se her
 • Forsøplingen på Røa sentrum
 • Fellestur langs Lysakerelven: Se her

I 2020 jobbet vi særlig med:

 • Opprusting lekeplassen Finnhaugen (se vedlegg om bruk av frivillighetsmidler)
 • Opprusting fotballøkke ved Mølleplassen
 • Bogstad Ring 
 • Vedlikehold ved minnesmerkene for Peder Anker og Kr. Aubert
 • Julebelysning i Røa sentrum i samarbeid med Jernia
 • Fellestur langs Lysakerelven

I 2019 jobbet vi særlig med:

 • Fotballplass og Lekeapparater i Sørsletta Lekepark (se vedlegg om bruk av frivillighetsmidler)
 • Turveien langs Lysakerelven
 • Dugnad for å rydde stien langs Grinidammen
 • Himstadjordet ved Bogstad Camping
 • Kart og skilt

2018 jobbet vi særlig med:

 • Turveien i øvre del av Mærradalsbekken
 • Snargangen Park