Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

30.09.21 01:00 av Svenn Erik Forsstrøm

Vellet har i flere år arbeidet for få utbyggerne, politikere og myndigheter til å enes om en helhetsplan som også tar hensyn til Røas tradisjoner, identitet og kulturhistorie samt vektlegger hele Røas befolknings behov for mobilitet, åpne grønne rom og møteplasser. Tre store utbyggere arbeider pt med konkrete planer for bolig- og næringsutvikling på nordøst og sydøst siden av Røa krysset. Vellet mener også at all utbygging her må koordineres i tid for kortest mulig byggetid, minst mulig forurensning og færrest mulige fysiske stengsler i sentrum.

Les mer
Røa Vels innspill til revisjon av Småhusplanen

Røa Vels innspill til revisjon av Småhusplanen

13.07.21 01:00 av Olav Ødegård

Småhusplanen (S-4220) styrer hvordan det kan bygges og fortettes på eiendommer som er omfattet av planen. Den legger også begrensninger på hvor mye det er lov å bygge på eiendommene. En betydelig andel av Røas innbyggere bor innenfor Småhusplanens virkeområde. Plan- og bygningsetaten (PBE) har varslet at Småhusplanen skal revideres, og kommunen har i den anledning invitert til innspill og merknader innen 16. august. PBE vil så utarbeide forslag til ny reguleringsplan i løpet av 2021 og har planlagt en høringsrunde i begynnelsen av 2022. Politisk behandling i bystyret er planlagt høsten 2022. Styret i Røa Vel har drøftet erfaringer med Småhusplanen og gitt sine innspill som du kan lese her. Bildekilde: Veiviseren.no. Småhus i regi av Sandnes kommune.

Les mer
Styrets uttalelse om forslag til ny parkeringsnorm

Styrets uttalelse om forslag til ny parkeringsnorm

09.03.21 00:00 av Olav Ødegård

Styret i Røa Vel har i sitt høringssvar til forslaget om nye parkeringsnormer lagt vekt på at trafikk inn og ut av Røa sentrum må legge til rette for trygg og god mobilitet for myke trafikanter, og at nye løsninger må prioritere disse. Samtidig må det erkjennes at privatbilen står sterkt hos mange og at den vil være viktig også fremover. Her kan du lese hele uttalelsen.

Les mer
Byrådet sa nei til Skanska

Byrådet sa nei til Skanska

01.04.19 22:34 av Svenn Erik Forsstrøm

Så kom byrådets svar på Skanska-saken. Det ble avslag på dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. De store utbyggingsprosjektene på Smedhaugen må skaleres ned og nye planer må utarbeides. Skanska må forholde seg til gjeldende reguleringsplan for Røa. Debattinnlegg i Akersposten 30.03.2019 fra Anne Bjørnebye Vik, leder i Røa Vel.

Les mer